1. Величина постера треба бити формата А0 то јест 84,1 X 118,9цм.
2. На постеру у горњем делу треба да је исписан:

  • назив рада
  • имена аутора и коаутора
  • адреса институције из које долазе аутор и коаутор

3. Слова у наслову трба да буду најмање 2,5 цм
4. Цртежи, слике и остале инструкције да буду уочљиве са довољно упадљивим словима.
5. Постер треба да је од лаког материјала.
6. Аутори постера обезбеђују материјал за излагање постера, одговорни за постављање и за уклањање постера према датом времену из програма конгреса.
7. Излагачи постера дужни су да предвиђено време према програму и распореду буду присутни поред свог постера.
8. Постери се доносе лично на Конгрес. Материјал за лепљење постера обезбеђује Организатор.
9. Постер прилагодити излагању до 7 минута.